Ingemar Persson
Apelsingränd 1
96148 Boden                                         

Boden den 29 september 2008

 

                                          Till            
                                          Polismyndigheten.

 

 

ANMÄLAN.

Anmälare:

Ingemar Persson, Apelsingränd 1, 961 48 Boden.

 

Misstänkta/berörda personer:
 

Tord Inge Johansson, Adjunktvägen 7, 977 53 Luleå, 480418-XXXX.

Klas Anders Berne Lorefors, Järngatan 16, 562 42 Taberg, 430221-XXXX.

Bengt Gustaf Alfred Bjelle, Parklyckevägen 10, 70 228 Örebro, 410302-XXXX.

 

Brott: Brott mot brottsbalken 15 Kap. 1§ och 10§, vilket hade en avgörande betydelse för båda målens utgång. Brotten har skett med uppsåt och har inneburit fara i bevishänseende.

 

Brottsdatum:  Mål nr T 1145-01 onsdagen den 17 mars 2004 och mål nr T 434-04 torsdagen den 7 december 2006.


Plats: Skeppsbrogatan 41, Luleå.

 

Som bevis åberopar jag deras egna vittnesmål i de två rättegångarna samt deras skriftliga utsagor, som när de ställs mot varandra, visar att de misstänkta ljugit under ed.

 

Bakgrund. 

Länsstyrelsen har anmält mig för att jag drev företaget Luleå Begagnade Bildelar utan auktorisation. Ärendet prövades av tingsrätt och hovrätt som konstaterade att inga fel begåtts.

JO har granskat länsstyrelsens handläggning och kritiserat den för att bland annat olagligt återkalla auktorisationen för det företag som jag anlitat för slutskrotning. JO är även kritisk till att de underlåtit att kommunicera med berörda m.m.

På grund av länsstyrelsens felaktiga handläggning åsamkades jag betydande ekonomiska förluster. De förhindrade bland annat pressning och bortforsling av fordon från min anläggning. Dessa åtgärder vände sig mot mig och mitt företag och stod i direkt strid mot de lagar och förordningar som de själva skall följa.

Länsstyrelsen ville ha bort mitt företag från marknaden, bland annat hade Inge Johansson varnat ägaren till det företag jag hade avtal med för att befatta sig med mig.

När man inte fick önskat resultat av de polisanmälningar och åtalsanmälningar som de initierat valde man att stoppa pressning och bortforsling av bilarna och lyckades till slut skada företaget så mycket att jag tvingades i konkurs.

 

De aktuella målen där menederna begicks rör min stämning där jag begär ersättning för de skador länsstyrelsen åsamkat mig.
Uppsåtet är att tillfoga mig synnerlig skada genom att med de oriktiga uppgifterna förhindra att jag får skadestånd för den skada de själva åsamkat mig.

De försöker konstruera en tredjemanssituation för att undgå skadestånd och och väljer att begå mened för att lyckas med detta.

 

Jag väljer att behandla de tre tjänstemännen var för sig.

  

Inge Johansson.

1.
I rätten säger Inge Johansson ordagrant under ed enligt bandupptagningarna:

”Sen upphörde den här auktorisationen som sagt var, den förlängdes inte och för det han fick inte skrothandelstillstånd av polisen på grund av ekonomiska problem”.

Sanningen är att Ingemar Persson vid den tidpunkten inte hade förnyat sitt skrothandelstillstånd och då inte hade några ekonomiska problem.

Mened.2.           
Inge Johansson säger ordagrant under ed i rätten:

”Sen, nåt år efteråt, om det var -85 det blev så så eftersom jag var ute å tittade på den bilskroten så meddelade jag rättsenheten vilka bilskrotare som hade lagt ned alltihop”.


Sanningen är, att Inge Johansson meddelade rättsenheten först 2 år senare, bevisligen 1987-09-02, att ”återkallelse av Lundbergs auktorisation bör ske snarast” (Bil. 1).

Syftet med Johanssons felaktiga uppgifter är att ge sken av att det inte specifikt rörde sig om min verksamhet utan mer var en generell åtgärd som utförts långt tidigare.

Parentetiskt kan även sägas att den plötsliga brådskan med ärendet 1987-09-02 var att förhindra Bilfragmentering att ta hand om bilar som då var uppställda på min anläggning.

 

Ställt utom allt tvivel är i vart fall att Johansson på fråga av JK sagt 1985 i rätten medan handlingar som styrker tidpunkten visar 1987. Således mened.

 

 

3.
Johansson säger ordagrant under ed i rätten, enligt bandupptagningen:

”Ja han hade ju kvar sin auktorisation, men han hade ju ingen auktorisation på Storheden den var ju i Sunderbyn den”.

 

Verkligheten är att Lundberg hade auktorisation på Storheden.

Enligt länsstyrelsens beslut 1980-12-12 (Bil. 2) framgår att auktorisationen avsåg Storheden. Således en ren lögn i rätten och bevisad mened. Johansson har tagit del av beslutet och senare själv meddelat beslut om miljökrav m.m. på Storheden. (Bil. 3)

 

4.
Johansson säger ordagrant under ed i rätten:

”Ärendet först som anmäldes enligt miljöskyddslagen var H. Lundberg & Co första beslutet som gäller den anläggningen på Storheden det är H. Lundberg & Co alltså den fysiska ägaren sen ändrade det namn till KB Dan Lindgren eller nåt sånt där Dan Lindgren KB eller nåt sånt där så att det ändrades det hade nånting att göra mellan mellan mellan Henning, Henning Lundberg och Dan Lindgren eller nåt sånt där. Och när de ändrade namnet så, det gick i i ett nytt namn”.

 

Verkligheten var att verksamheten aldrig ändrat namn eller gått  i ett nytt namn. Således en ny ren lögn som måste innebära mened. (Bil. 4)

Även företagsregistret visar att Johanssons vittnesmål är lögn.

 


5.
På fråga av justitiekanslern säger Johansson under ed:

Nej, du hade ingen kännedom om att Lundberg och Bildelar kanske samarbetade på något sätt?
Johansson: ”Nä, nä”.

Så du kände inte alls till, kände du till att det fanns något samarbete mellan Lundberg och Bildelar?

Johansson: ”Nej”.

Även domaren frågar i tingsrätten:

Men när var det du, det fick jag inte klart för mig, när var det du fick första gången reda på att Henning Lundberg och Ingemar Persson hade affärer ihop?

Johansson ordagrant: ”Ja det var ju när He Henning pratade med mig om att han skulle gå in och skriva skrotintyg på bilarna som som Ingemar Persson hade på Skotet där”. Han frågade mig om han ringde om det hela det var då då jag sa det här är inte riktigt sa jag det var en ren upplysning om…, som jag sa till Henning Lundberg när jag gick in där att jag varna och sa att det här du kan inte göra på det sättet därför att du får inte skriva det”.

Och när var detta i tiden?

”Ja, det måste ju vara för han har skrivit dom, det måste ju vara före innan innan innan det blev aktuellt så så pratade jag med honom om han var upp eller ringde det kommer jag inte ihåg det var då jag jag gav han det rådet det här är inte riktigt du kan inte göra det, du är inte auktoriserad på Skotet, du är ju auktoriserad i Sunderbyn. Han hade han hade inte gjort det han hade inte skri.. ja jag gav han det rådet”.

Inge Johansson har vid ett annat tillfälle i rätten uppgett att Henning Lundberg flyttat verksamheten från Sunderbyn till Storheden.

Inge Johansson har tidigare uppgett att han meddelat rättsenheten 1985 att Lundberg hade upphört med verksamheten i Sunderbyn.

Bevisligen ägde Inge Johansson vetskap om Lundbergs och Bildelars samarbete när han meddelade rättsenheten eftersom han själv säger att Lundberg, som då hade auktorisation, hade pratat med honom om att skriva ut skrotningsintyg på bilarna som Ingemar Persson hade på Skotet. Likväl säger han på JK:s fråga att han inte kände till att det fanns något samarbete mellan Persson och Bildelar. Således mened. Uppgiften är dessutom felaktig och missvisande. Lundberg hade vid den tidpunkten auktorisation beviljad av länsstyrelsen på Storheden.

Uppsåtet var att förhindra att just de bilar som stod uppställda på skotet blev pressade för att stoppa min verksamhet trots att det då var kutym i branschen och fortfarande är vanligt att bilarna står uppställda på många olika platser i väntan på Bilfragmentering. Ett förfarande som dessutom är i överensstämmelse med lag och förordning.


6.

JK frågar: Ja, men vi kan väl säga så då, du kände i alla fall till att Henning Lundberg beställt pressning hos Bilfragmentering, det kände du inte till?

Johansson: ”Näe”.

Men varför tog Bilfragmentering kontakt med er?

Johansson ordagrant: ”Ja alltså hur hur kommer man åt å skrota bilar i ditt i ditt företag”.

Inge Johansson skriver själv att Bilfragmentering kontaktat länsstyrelsen för att diskutera den uppkomna situationen med Ingemar Perssons bilskrotning. (Bil. 5) Bilfragmentering skriver att man avböjde också att utföra samma uppdrag åt Henning Lundberg & Co trots att dessa då innehade auktorisation. Därigenom fick länsstyrelsen och övriga berörda myndigheter och organisationer tid på sig att att reda ut ett för hela bilskrotningsbranschen principiellt viktigt ärende. (Bil. 6)

Inge Johansson vittnar att Lundberg då hade auktorisation.

Likväl så svarar Johansson nej på JK:s fråga om han kände till att Henning Lundberg beställt pressning av bilar på Ingemar Perssons anläggning. Således mened.

Uppsåtet är att kringgå skadeståndslagen så Persson går miste om ersättning för länsstyrelsens felaktiga handläggning. 


 7.

JK:
Vad sa du att det där, var det nåt möte sa du, på länsstyrelsen.

Johansson ordagrant: ”Ja, han var upp på länsstyrelsen på nåt möte och träffade mig och jag tror också att att att Gustav var med och det var ett sånt där spontant möte han kom in i samband med att dom var här för att dom var här uppe och pressade bilar så ville dom diskutera den uppkomna situationen”.

Gustav Bjelle har skrivit att ”mötet var av renodlat formell karaktär” Enligt Johansson nu ”spontant möte”.

Någon av herrarna måste ljuga !


8.
JK:
Har vi pratat, jo det har vi gjort ja. Hur var det nu med den här.. i samband med att länsstyrelsen ja du vet vad som hände när du skickade över din lapp till rättsenheten?

Johansson ordagrant: ”Nä, jag jag vet inte att jag fick någon kopia utav det är deras sak att ta in det eller hur dom hantera auktorisationen eller återkalla alltihop det är ju rättsenheten jag är inte med i nåt beslut om auktorisation och återkallande eller nånting. Dom meddelar och jag kommer inte ihåg att jag fått nånting. Jag förutsätter att dom sköter det på det sätt dom ska göra, jag konstaterar bara att det var ingen verksamhet dom hade flyttat alltså”.

JK: Men dom återkallade ju då och sedan upphävde dom sitt återkallelsebeslut för att dom insåg att dom haft för bråttom och glömt bort att kommunicera det här med Lundberg. Så då upphävde dom ju sitt återkallelsebeslut och sen så satte dom igång en utredning då för att titta var Lundberg möjligen bedrev den här verksamheten för han hade väl protesterat mot att han inte hade upphört med verksamheten. Var du inblandad i det den utredningen på nåt sätt?

Johansson: Nä.

JK: Inte alls?

Johansson ordagrant: Nä, det var auktorisationen så det var rätts. jag var inte inkopplad sen när när Henning Lundberg då skrev skrotintyget och återkallandet  och åtal, det är rättsenheten så jag har inte alls haft nåt med det att göra.

Johansson säger alltså under ed bland annat att han inte haft något med saken att göra. Mot detta talar

A. att han tagit initiativ till återkallelsen genom det handskrivna brevet 1987-09 -02 (Bil. 1)  

B. att han besökt den nedlagda skrotgården i Sunderbyn för rättsenhetens räkning, anteckningar av Lorefors i PM 1987-10-19, (Bil. 7).

C. vidimerat rättsenhetens beslut om återkallelse 1987-11-03
(Bil. 8a) och dessutom deltagit i beslutet,
(Bil. 8b)

D. bevisligen tagit del av rättsenhetens beslut 1987-09-21 (Bil. 9)

E. att han i rätten sagt att han fått uppgifter från Lundberg  om att han hade för avsikt att utfärda skrotintyg.


9.
Johansson säger ordagrant under ed, på fråga av Persson:

”Men dom talar ju inte om för oss vem dom åker och pressar till.
Nä, men jag hade ingen anledning att lösa det för jag har ingenting med auktorisation eller garant eller garant och allting utan det”.

Johansson har tidigare, likaledes under ed, sagt att man diskuterat den uppkomna situationen hos Ingemar Persson, nu säger han att Bilfragmentering inte talar om vilka dom pressar hos. Vid något av tillfällena måste han ha ljugit.

 

10.
Persson: När du skrev det här till rättsenheten, hade Dan Lindgren egen auktorisation vid den tidpunkten, 87-09-02?

Johansson ordagrant: Ja, datum han fick det väl få se åtti.. jag tror att han fick auktorisation -85 han redde upp alltså anläggningen på Storheden så fick han fick han auktorisation och då tror jag han var i konkurs och..

Verkligheten var att Dan Lindgren inte hade auktorisation vare sig 1985 eller 1987-09-02 när Johansson uppger att han haft det.

Således lögn och mened.


11
.
Persson: Du kände till att han var i konkurs ?

Johansson ordagrant: Ja de, jag läste det, jag läste papperna igår då för att eller jag tror att jag kom ut till honom och titta förbi och sa att nu har du fått din auktorisation. Jaha jag tror han sa att nä vi har ju nu eller i konkurs eller gått i konkurs.

Persson: Vilket datum var det?

Johansson ordagrant: Det var -85, det var ju då han fick auktorisationen. Då hade han ju ordnat till anläggningen ur miljösynpunkt men sen vad som hände efter konkursen det vet inte jag för då då upphörde den väl att gälla efter nåt år det är ju inte min business det är ju rätts. Hur dom fick meddelande att.

Verkligheten är att Dan Lindgren inte var i konkurs 1985. Han fick heller ingen auktorisation då. Dan Lindgren försattes i konkurs 1986-11-12.

Således två uppenbara lögner och mened

Parentetiskt kan nämnas att själva beslutet om Lindgrens auktorisation inmatades 1987-09-25 i bilregistret efter återkallelsen av Lundbergs auktorisation och vid det tillfället var Lindgren till och med i konkurs vilket är synnerligen anmärkningsvärt med hänsyn till att en bilskrotare blir av med sin auktorisation om han försätts i konkurs.


12.
 
Inge Johansson vittnar också under ed att ”Dan Lindgren  jobbade hos Henning Lundberg men han var också, som jag kommer ihåg det, behörig att skriva under skrotningsintyg åt Henning Lundberg på anläggningen i Sunderbyn”.

Sanningen är att Lindgren inte var anställd av Lundberg. Inge Johansson förtiger även att Dan Lindgren saknade egen auktorisation och av den anledningen hade fullmakt av Lundberg att i detta avseende teckna Lundbergs firma.
Sunderbyn är även det osanning, det var på Storheden som Lundberg hade auktorisation och var verksam vilket framgår av alla handlingar.
Således minst två lögner.


13.
Osann uppgift i skriftlig utsaga, Brb 15 kap. §10.

1987-09-02 upprättar Inge Johansson ett handskrivet brev till länsstyrelsens rättsenhet:
Återkallande av auktorisation bör ske snarast för H. Lundberg & Co Norra Sunderbyn Box 6207 96100 Boden.
Har inte bedrivit skrotning i Sunderbyn på 5-6 år. Anmält att verksamheten flyttat till Storhedens ind.omr. Företaget på Storheden har ny ägare och egen auktorisation (1985).
(Bil. 1)

Inge Johanssons skriftliga utsaga innehåller osanna uppgifter.

 

Ovanstående grundar sig på följande fakta:

 1. Inge Johansson har själv beslutat, att H. Lundberg & Co flyttat verksamheten och skall bedriva verksamhet på Storheden. (Bil. 3)

   
 2. Han känner till att H. Lundberg & Co fortfarande bedriver verksamhet och skall ha kvar sin auktorisation på Storheden enligt beslut av Berne Lorefors (Bil.10 och bil.11)

   
 1. Han känner även bevisligen till att H. Lundberg & Co har auktorisation och full verksamhet eftersom han enligt eget vittnesmål har varnat Lundberg för att utfärda skrotningsintyg på Ingemar Perssons bilar.

 

 1. Han har även blivit uppvaktad av Bilfragmentering AB för att diskutera den uppkomna situationen med Ingemar Perssons bilar. Inge vittnar: ”det var ju för att dom inte ville eller fick eller inte pressade bilar det var ju det som var mötets orsak. Ja, alltså hur hur kommer man åt å skrota bilar i ditt i ditt företag. Ja, deras överenskommelse med bilskrotarnas riksförbund”.

 

 1. Enligt Johanssons eget vittnesmål och även Bilfragmentering AB hade H. Lundberg & Co gällande auktorisation vid den tidpunkten. (Bil. 6)

 

Inge Johansson känner också till att ”företaget på Storheden” var i konkurs och inte hade någon egen auktorisation registrerad, utan enligt hans eget vittnesmål, endast behörig att utfärda skrotningsintyg på H. Lundberg & Co:s auktorisation.

 

Berne Lorefors:

Mened Brb 15 kap. §1

1.
Lorefors vittnar i tingsrätten:
JK: När, när dom här första återkallelsena ägde rum, kände du till någonting om att Henning Lundberg hade ett samarbete med bolaget Bildelar?
Lorefors: ”Nej”.

JK: När fick du reda på det?
”Lorefors ordagrant: ”Henning Lundberg berättade att han hade skrotat bilar på ett annat företag. Han fick en direkt fråga av mig. -----------
ohörbart---------------------- var dom här skrotbilarna fanns för vilka han hade skrivit skrotningsintyg på”. (1987-10-30)

Lorefors vittnar annat i hovrätten:

JK: När fick du kännedom om att Henning Lundberg hade samröre med Ingemar Persson och företaget bildelar?
Lorefors ordagrant: ”Ja det blev i samband med Henning Lundbergs överklagande och att vi fick kunskap från bilregistret att det hade lämnats in ett stort antal skrotningsintyg, där Henning Lundberg skrivit sitt namn under”. (1987-10-09)

Eftersom det är två olika datum är minst ett felaktigt och bevis för mened.


2.
JK: Ja, hur går det med, kände du till vilka fastigheter eller vilken fastighet som han hade sin auktorisation knuten till?

Lorefors ordagrant: ”Ja, det var ju ute i Sunderbyn. Jag har inte varit på den fastigheten men den ligger alldeles nära 97:an, på vägen 97 vid färjeläget”.

Detta är en lögn eftersom länsstyrelsen fattat beslut om annat
(Bil. 2)

Lorefors har även själv vittnat under ed i tingsrätten att han kände till att Lundberg fått sin auktorisation flyttad till ”en tomt som heter Storheden”.

Uppsåtet med de felaktiga och motstridiga uppgifterna är att dölja de felaktigheter som begåtts i samband med återkallelsen av auktorisationen som JO kritiserat och som även Lorefors erkänt i både tingsrätt och hovrätt.


3.

Lorefors vittnar: ”Ja. ------------
ohörbart-------------------- så att, men jag minns också att jag själv har undertecknat en handling som också medgav Lundberg att ha auktorisationen kvar på Sunderbyfastigheten”.

JK: I vilket skede skulle det vara?

Lorefors ordagrant: ”Ja, det kände jag inte till det var en ut av mina kollegor, Britt Wahlstedt som då hade kontakterna med Henning Lundberg”.

Lorefors säger således själv att han inte kände till något trots att han själv undertecknat handlingen. Mened.

Han säger även att han undertecknat en handling som gav Lundberg rätt att ”ha auktorisationen kvar på Sunderbyfastigheten”

Av handlingen framgår att beslutet inte avsåg Sunderbyn, alltså är ovanstående också lögn. (Bil. 10)


4.
Lorefors ordagrant under ed i tingsrätten:

”Det var ett speciellt förhållande som rådde. Henning Lundberg hade skrotat bilar på plats han inte fick göra detta. Det skulle också utredas av åklagarmyndigheten. I samband med detta så kunde man också behöva ta ställning till huruvida ditt företag hade begått någon oegentlighet, genom att sälja fordon till Henning Lundberg. Om det skulle strida kunna mot något som funnits i lagstiftningen”.
 
Några fordon hade inte sålts till Henning Lundberg. Således mened.

Några bilar hade heller inte skrotats av Lundberg, bilarna var endast uppställda på Skotet, vilket var fullt lagligt. Både Ingemar Persson och Henning Lundberg friades i alla rättsinstanser. 

Noteras bör att det är en i själva målet viktigt avsnitt. Länsstyrelsen har genom att åtalsanmäla Ingemar Persson för en vanligt förekommande och fullt laglig verksamhet åsamkat honom sådan skada att företaget tvingades i konkurs.

Genom att återkalla Lundbergs tillstånd med motiv att han inte haft bilarna han skrotat på viss plats har de slutligen lyckats i sitt uppsåt att stoppa Ingemar Perssons verksamhet. Återkallelsebeslutet var felaktigt och att på detta sätt konstruera en tredjemanssituation är inte heller riktigt.    

 

5.
Fråga i tingsrätten: Du ägde alltså inte alls kännedom att Bilfragmentering skulle pressa nå bilar?

Lorefors: Nej.


Men Lorefors skriver själv att Bilfragmentering AB ringt till länsstyrelsen för att förhöra sig om vilka tillstånd Henning Lundberg hade. (Bil. 12).

Av Bilfragmenterings brev (Bil. 6) framgår att ärendet rörde pressning av skrotbilar på fastigheten Skotet nr 2.


Således en lögn med uppsåt att dölja den verkliga anledningen, nämligen att låta Skotet nr 2 översvämmas av bilar, så att Persson tvingades att sluta med sin verksamhet.

 

6.
Vid flera tillfällen i hovrätten vittnar Berne Lorefors ordagrant att:

”Henning Lundbergs engagemang på Storheden avvecklades och övertogs av annan person, Dan Lindgren övertog Lundbergs verksamhet, Det var överlåtet till Dan Lindgren, Storhedenverksamheten avslutades i och med att den här andra firman tog över”.

Sanningen är att H. Lundberg & Co på Storheden aldrig hade avvecklats, övertagits, överlåtits eller avslutats på Storheden. Således mened.
(Bil. 4)

 

7.
Fråga till Lorefors i rätten under ed:


"Har länsstyrelsen vidtagit några åtgärder gentemot Ingemar Persson i det så kallade skrotbråket?"

Lorefors: ”Nej”.


Detta är lögn. Se bland annat länsstyrelsens begäran om överprövning 1986-11-19, (Bil. 13a och bil. 13b),

länsstyrelsens anmälan till åklagare 87-11-09 (Bil. 14)

och länsstyrelsens anmälan till polismyndighet (Bil. 15),
där det framgår att både Persson och Lundberg samtidigt är föremål för rättslig prövning.
 


8.
JK Frågar Lorefors under ed i hovrätten:

Trodde du att Henning Lundberg bedrev verksamhet när det här beslutet fattades.

Lorefors: ”Nej”.

Detta trots att Bilfragmentering enligt Lorefors själv förhört sig om vilka tillstånd Lundberg hade, (Bil. 12).9.
Osann utsaga, Brb Kap. 15, §10.

I återkallelsebeslut 1987-09-21, skriver Berne Lorefors: H Lundberg & Co har överlåtits till KB Bildemontering Dan Lindgren som den 30 januari 1985 meddelats auktorisation tills vidare. Eftersom H. Lundberg o Co upphört med sin verksamhet återkallar länsstyrelsen den för H. Lundberg & Co gällande auktorisationen. (Bil. 9)


Berne Lorefors skriftliga utsaga innehåller osanna uppgifter.


Ovanstående grundar sig på följande fakta:

 1. Berne har själv undertecknat ett beslut 1985 att H. Lundberg & Co skulle ha kvar sin auktorisation på Storheden. (Bil. 10)

   
 2. H. Lundberg & Co hade inte upphört med sin verksamhet och inte överlåtits till KB Bildemontering Dan Lindgren. I överklagandeskrift från H. Lundberg & Co: ”Återkallelsebeslutet är helt felaktigt. Min verksamhet har aldrig upphört eller överlåtits på någon annan”. (Bil. 4)

 

 1. Att KB Bildemontering Dan Lindgren meddelats auktorisation är osanning. I och med att H. Lundberg & Co skulle ha kvar sin auktorisation kände han till att KB Bildemontering Dan Lindgren inte fick någon egen auktorisation registrerad utan endast hade fullmakt att utfärda skrotningsintyg åt H. Lundberg & Co.

  Lorefors bekräftar detta ordagrant i vittnesmål: ”Jag vet att Dan Lindgren hade rätt att utfärda skrotningsintyg med stöd utav den auktorisation som Henning Lundberg hade”.

Bevisligen, vid sitt återkallelsebeslut 1987-09-21, kände Berne Lorefors till att Henning Lundberg hade verksamhet, och att återkalla auktorisationen med motivering att han upphört med sin verksamhet har skett med uppsåt att tillfoga mig synnerligen skada.

Ingemar Persson frågar Lorefors i Hovrätten:

”Med andra ord, finns det inget utrymme för den sorts verksamhet som jag bedrev då? Jag kunde inte beställa bortforsling av 500 bilar av någon auktoriserad bilskrot?”

Lorefors ordagrant: ”Det är den uppfattningen som jag har, ja”.Gustaf Bjelle.

Mened, Brb 15 kap. 1§.


I Tingsrätten vittnade Gustaf Bjelle ordagrant:

”Jaaa  öh.. skrotbråket i i min värld det är betydligt mer också betydligt annat vill jag påstå än Ingemar Persson. Ingemar Persson dök upp i min värld om jag säger så i samband med det brev som Ingemar Persson skrev till länsstyrelsens styrelse 1990”

”Det så att säga de de de  för min del starten med med  Ingemar Persson”.

”Ja du ska se det som så att att när man pratar om skrotbråket då är skrotbråket i min värld det är gentemot Henning Lundberg, att sedan du är berörd av det på ett eller annat sätt, det kan vara mycket möjligt för jag har inte jag har inte varit medveten om dig om jag säger så i det agerandet som har varit”.

”Nää. Det är det som är så intressant att att att för mitt vidkommande så är, jag återkommer till det, skrotbråket är Henning Lundberg”.

”Då berättade Henning Lundberg sina bryderier och han visade mig också då ett avtal som som han hade skrivit med med det bolag som jag tror Ingemar Persson hade på den tiden. Och det var det var första gången och det var ett avtal som innebar att att Henning Lundberg hade åtagit sig att skrota dom bilar som Ingemar Perssons bolag hade”.
”Kan nämna då att det var egentligen första gången som jag förstod att att och visste eller fått veta att Henning Lundberg hade om jag säger affärer eller någonting ihop med med Ingemar Persson”.

 

Ovedersägliga fakta är, att Gustaf Bjelle redan:

1.    1986-11-19 deltog i länsstyrelsens beslut angående överprövning av åklagarbeslut mot Ingemar Persson, Luleå Begagnade Bildelar AB.
Även Bjelles vittnesmål i rätten visar att han väl kände till omständigheterna för beslutet. (Bil. 13a och bil. 13b.)
Således mened.

Av förundersökningsprotokollet 1985-11-22 som utgör underlag för länsstyrelsens begäran om överprövning framgår att ärendet gäller Ingemar Persson personligen.
Eftersom Bjelle var närvarande när man med stöd av handlingen sökte överprövning måste han ha varit medveten om att det gällde Ingemar Persson, (Bil. 16).
Ytterligare bevis för mened

Även av överåklagarens beslut 1986-12-18 framgår att beslutet rör Ingemar Persson. Beslutet delgavs länsstyrelsen 1986-12-19 och Gustav Bjelle måste således även här ha varit underkunnig om att det gällde Ingemar Persson. Trots detta säger han under ed att han kände till Ingemar Persson först 1990. (bilaga 17).
 
Uppsåtet är att ge sken av att han inte känt till den ”häxprocess” som pågick mot Ingemar Persson vid den tidpunkten med åtalsanmälningar etc. som ju borde ha varit det stora samtalsämnet på länsstyrelsen då. Han vill ge sken av att det är det företag jag hade avtal med om slutskrotning som lidit skada och att länsstyrelsen därmed skall undgå att ersätta mig. Han vill konstruera en tredjemanssituation.


 

2.    1987-08-21 tillsammans med Inge Johansson blev uppvaktad av Bilfragmentering angående skrotningen av Ingemar Perssons bilar.

Bjelle bekräftar skriftligt att han deltagit i mötet med Inge Johansson och Bilfragmentering, men förtiger, att mötet gällde Ingemar Persson.
(Bil. 18.)

Detta är osann uppgift i skriftlig utsaga, Brb 15 Kap. 10§.

Bjelle bestrider till och med skriftligt att något sammanträde ägt rum på länsstyrelsen den 21 augusti 1987 för att diskutera ”problemet IP”, (Bil. 19:1).

Detta är också osann uppgift i skriftlig utsaga, Brb 15 Kap. 10§.  

Inge Johansson skriver nämligen:
Bilfragmentering som varje höst kommer till länet för pressning och bortforsling av skrotet, har kontaktat länsstyrelsen för att diskutera den uppkomna situationen med Ingemar Perssons bilskrotning. (Bil. 5)

Inge Johansson vittnar också:
att mötet gällde Ingemar Persson och beställningen av pressning av bilar på Skotet och att Henning Lundberg & Co då hade auktorisation.

Bilfragmentering bekräftar också att skrotbilarna fanns på Skotet och att dom avböjt att utföra samma uppdrag åt Henning Lundberg & Co. Därigenom fick länsstyrelsen och övriga berörda myndigheter och organisationer tid på sig att reda ut ett för bilskrotningsbranschen principiellt viktigt ärende. (Bil. 6)

Trots ovanstående vittnar Bjelle under ed att han inte känt till något förrän 1990.


 

3.    1987-08-25 uppvaktades av Henning Lundberg som muntligen klagade på återkallelsen av sin auktorisation. (Bil. 19:2)
Bjelle i rätten: ”Ja just det”.


 

4.    1987-10-07 när Henning Lundberg måste överklaga skriftligt, (Bil. 4).
Bjelle ordagrant i rätten: ”Berne insåg att att vi hade han hade begått ett fel i det här genom att inte kommunicera först. Då anmälde han det ärendet till mig och i och med det så så var jag med i spelet, om man säger så.  Ja det var då jag blev medveten om det som hade hänt och det som i någon mening för mig är starten på skrotbråket”.


 

5.    1987-11-09 i samma anmälan åtalsanmält både Ingemar Persson och Henning Lundberg. (Bil. 14)

Bjelle skriver i anmälan till åklagarmyndigheten om både H. Lundberg & Co och Luleå Begagnade Bildelar AB. Anmälan innehåller osanna uppgifter i skriftlig utsaga och falsk angivelse då han skriver att fordon inköpts av Lundberg från aktiebolaget. Fakta är att Luleå Begagnade Bildelar AB anlitat och betalat H. Lundberg & Co för att få bort bilarna.

Bjelle vittnar ordagrant: ”Och jag vågar påstå att när jag skrev det där så visste jag inte att aktiebolaget ägdes av Ingemar Persson. Det det där det där handlar om ett ett aktiebolag som jag sa innan här”.
Återigen mened, i länsstyrelsens polisanmälan finns fakta, både Henning Lundberg och Ingemar Persson med fullständiga namn och personnummer. (Bil. 15)

Även i länsstyrelsens tidigare beslut om överprövning,
(Bil. 13a och bil. 13b), står klart och tydligt Luleå Begagnade Bildelar AB, Ingemar Persson.


 

6.    1988-01-07 tagit del av avtalet mellan Ingemar Persson och Henning Lundberg där det också klart och tydligt står Ingemar Persson, Luleå Begagnade Bildelar. (Bil. 20)


 

7.    1989-06-01 yttrar sig skriftligt till JO angående länsstyrelsens åtalsanmälan: ”Åklagaren valde att väcka åtal mot Ingemar Persson som ställföreträdare för bolaget och Henning Lundberg för brott mot skrothandelslagen”. (Bil. 21)


Dessa sju punkter bevisar att Gustaf Bjelle begått mened.

 

 

Med åberopande av ovanstående bevis har jag visat att samtliga tre tjänstemän, Inge Johansson, Berne Lorefors och Gustav Bjelle redan innan första återkallelsen, och under hela händelseförloppet, mycket väl kände till kopplingen mellan Ingemar Persson, Luleå Begagnade Bildelar AB och Henning Lundberg, H. Lundberg  & Co.

 

Ytterligare bevis för detta är att Fyrkantens bildemontering, Sveriges bilskrotares riksförbund, Bilfragmentering och Skrotbranschens nämnd kände till att länsstyrelsen i Norrbottens län sedan länge haft Perssons skrothandelsverksamhet aktuell och begärt att åtal skulle anhängiggöras mot Persson.


Även Luleå begagnade bildelars konkursförvaltare skriver att länsstyrelsen försökt stoppa verksamheten.

 

Slutligen, alla, även länsstyrelsen kände till att det var Ingemar Perssons verksamhet som skulle stoppas men trots det förnekar de tre tjänstemännen under ed i rätten att dom kände till Ingemar Persson.

 


Boden dag som ovan


……………………………………                              
Ingemar Persson                                                         

 

Polisens anmälningsblankett finns här

Kammaråklagare Folke Ailinpietis beslut finns här

Överåklagare Gunnar Stetlers beslut finns här

 

 

Tillbaka